NABÓR NA STANOWISKO PRACY: SEKRETARZA SZKOŁY

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁ. PUCHALSKIEGO W PROBOSZCZOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PRACY: SEKRETARZA SZKOŁY

2019-08-02
NABÓR NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE – SEKRETARZ SZKOŁY

Adres jednostki:
Szkoła Podstawowa im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie
 59- 524 Pielgrzymka, Proboszczów 107

tel. 76- 87-75-31

Wymiar etatu: 1 etat.


DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. Wł. PUCHALSKIEGO W PROBOSZCZOWIE OGŁASZA OTWARTY I KONKURENCYJNY NABÓR NA STANOWISKO: SEKRETARZA SZKOŁY

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe, kierunek administracja publiczna i co najmniej 3 letnia praktyka
     w administracji biurowej.
2. Wykształcenie średnie zawodowe, profil pracownik administracyjno-biurowy
     i co najmniej 5 letnia praktyka w administracji biurowej.
3. Obywatelstwo polskie,
4. Pełna zdolność do czynności prawnych, oraz korzystanie w pełni z praw  publicznych,
5. Biegła znajomość obsługi komputera / Excel, Word, Internet / i urządzeń biurowych,
6. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1.Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, rzetelność,
kreatywność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, gotowość do stałego
podnoszenia swoich kwalifikacji,


III. Zakres obowiązków
oparty jest na znajomości:

1. Problematyki oświatowej na w/w stanowisku / Ustawa o systemie oświaty, Karta
Nauczyciela/,
2. Pracy w jednostce oświatowej / programy: SEKRETARIAT, SIO, VULKAN, OKE /.

IV. Wymagane dokumenty:

a)  oferta z wnioskiem o zatrudnienie,

b)  list motywacyjny,

c)  kwestionariusz osobowy –wzór dostępny na stronach internetowych,

d)  CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

e)   oświadczenie o niekaralności,

f)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g)  kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

h)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w terminie do 20 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie na adres: Proboszczów 107, 59-524 Pielgrzymka
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły”.

 
Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Pielgrzymka i na stronie internetowej szkoły.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014r.,  poz. 1182 z późn. zm.), ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)” oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1).

 

Proboszczów, 02.08.2019r. 

Dyrektor szkoły Podstawowej im. Wł. Puchalskiego w Proboszczowie

mgr Urszula Panek