OCENA ZACHOWANIA UCZNIA KLAS IV – VIII

 

Punktowy system oceniania zachowania

 • Proces oceniania zachowania ucznia trwa cały rok szkolny.
 • Zachowania ucznia są punktowane według kryteriów zawartych w tabeli. Punkty dodaje się lub odejmuje od puli otrzymywanej przez ucznia na początku każdego semestru.
 • Pula wyjściowa, stanowiąca 200 punktów, przyznawana jest na zasadzie kredytu każdemu uczniowi za zespół pozytywnych zachowań uwzględnionych w załączonej tabeli. Wystarczy ona do otrzymania semestralnej i rocznej oceny dobrej.
 • Podwyższenie oceny odbywa się w drodze zgromadzenia na koncie dodatkowych punktów za pozytywne zachowania. Ujęte one zostały w tabeli.
 • Punktowane są wyłącznie udokumentowane działania ucznia, potwierdzone widocznymi efektami i zapisami w specjalnym zeszycie uwag, w którym odnotowuje się: datę, uwagę lub pochwałę, ilość punktów i czytelny podpis wpisującego.
 • Osobami upoważnionymi do przyznawania punktów i dokonywania adnotacji w zeszycie uwag są:

 dyrekcja, wychowawca, nauczyciele, opiekun samorządu uczniowskiego, organizatorzy  konkursów,   zawodów, imprez, opiekunowie kół i organizacji.

 • Pracownicy administracji i obsługi uwagi dotyczące zachowania uczniów zgłaszają wychowawcy
 • Ocenę semestralną ustala się na podstawie sumy wszystkich punktów otrzymanych, zdobytych i utraconych przez ucznia w ciągu całego semestru. O ocenie rocznej decyduje średnia arytmetyczna sum punktów z pierwszego i drugiego semestru. Wychowawca ustala ostateczną śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli.
 • Na miesiąc przed planowaną klasyfikacyjną radą pedagogiczną uczeń oraz jego rodzic (prawny opiekun) zostaje pisemnie poinformowany o otrzymanych w ciągu semestru dodatnich i ujemnych punktach z zachowania zgodnie ze statutem szkoły. Fakt zapoznania się rodzic (prawny opiekun) potwierdza podpisem w dzienniku lekcyjnym podczas zebrania.
 • Na ustalenie semestralnej i rocznej oceny klasyfikacyjnej mają wpływ również:

– zachowania pozaszkolne ucznia, o ile wychowawca zostanie o nich pisemnie poinformowany przez  policję lub straż miejską.

 • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • W uzasadnionych przypadkach wychowawca, po otrzymaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej, może odstąpić od ustalonych zasad oceniania ucznia. Nie dotyczy to oceny wzorowej i bardzo dobrej.
 • Przeliczenie sum punktów na ocenę semestralną i roczną:

 

skala ocen

Zachowanie wzorowe -powyżej 311 pkt
Zachowanie bardzo dobre –271 – 310 pkt
Zachowanie dobre -200- 270 pkt

Zachowanie poprawne -151 -199 pkt
Zachowanie nieodpowiednie – 101 – 150 pkt

Zachowanie naganne -poniżej 100 pkt

 

Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń:

 1. który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 pkt ujemnych
 2. którego nie cechuje wysoka kultura osobista

 

 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • W przypadku zgłoszenia przez ucznia lub jego rodziców uchybień proceduralnych w trybie klasyfikacji śródrocznej (rocznej) postępuje się zgodnie z obowiązującą szkole procedurą w tej sprawie.

Tryb poprawy oceny nagannej z zachowania

 • W przypadku, kiedy uzyskana przez ucznia ilość punktów podczas klasyfikacji śródrocznej kwalifikuje jego zachowanie na ocenę naganną, może on wystąpić do nauczyciela wychowawcy o umożliwienie poprawy tej oceny.
 • Wychowawca uruchamia następującą procedurę:
 • nauczyciel wychowawca spisuje z uczniem kontrakt
 • w kontrakcie tym wyszczególnione są działania, które uczeń musi podjąć celem poprawy oceny (dotyczy głównie zachowań, z których uczeń uzyskał najwięcej punktów ujemnych)
 • kontrakt podpisuje nauczyciel wychowawca, uczeń i jego rodzic
 • kontrakt musi być bezwzględnie i w całości przestrzegany
 • o podpisanie kontraktu uczeń może wystąpić do dwóch tygodni od wywiadówki śródrocznej
 • nauczyciel wychowawca czuwa nad realizacją kontraktu

Szczegółowe kryteria przyznawania ujemnych i dodatnich punktów za zachowanie

W kartach punktacji zachowania nauczyciele zapisują  punkty dodatnie lub punkty ujemne i dokumentują to czytelnym podpisem. Karty są przechowywane w dzienniku lekcyjnym.

PUNKTY DODATNIE (D)

 

L.p. Opis zachowania Punkty
 1.  
Efektywne pełnienie funkcji w szkole (samorząd uczniowski) +0-25 na semestr
 1.  
Efektywne pełnienie funkcji w klasie (samorząd klasowy) +0-15 na semestr
 1.  
Praca na rzecz szkoły, w tym  dekoracje, udział w apelu, +0-15 każdorazowo
 1.  
Reprezentowanie szkoły podczas imprez, rocznic itp. W czasie trwania lekcji lub w czasie wolnym od zajęć  (imprezy pozaszkolne) +0-15 każdorazowo
 1.  
Zwrot znalezionych rzeczy +10 każdorazowo
 1.  
Aktywne uczestnictwo w kołach zainteresowań, chórze +0-20 na semestr
 1.  
Aktywny udział w zbiórce surowców wtórnych (baterii, makulatury,żołędzi), dokarmianie zwierząt +0-15 za każdy surowiec na semestr
 1.  
Frekwencja 100% (do 7 godzin nieobecności usprawiedliwionych) +10 na semestr
 1.  
Wysoka kultura wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły +0-15 na semestr
 1.  
Wysoka kultura wobec uczniów szkoły, tolerancja +0-15 w semestrze
 1.  
Stosunek do nauki i innych obowiązków szkolnych +0-30 na semestr
 1.  
Pomoc koleżeńska w nauce +0-15 na semestr
 1.  
Reagowanie na zaobserwowaną kradzież, wyłudzenia, przemoc +10 każdorazowo
 1.  
Organizowanie działań charytatywnych (podjęcie i ukończenie) + 20 każdorazowo
     15. Udział w konkursach ,  imprezach sportowych

etap szkolny

•         (I-III)

•         za udział

etap rejonowy/powiatowy

•         (I-V)

•         za udział

etap wojewódzki

•         (I – X)

•         za udział

etap ogólnopolski pisany na terenie szkoły

•         (I-XV)

•          za udział

 

 

+5 każdorazowo

+2 każdorazowo

 

+15 każdorazowo

+10 każdorazowo

 

+20 każdorazowo

+15 każdorazowo

 

+10

+5

 

PUNKTY UJEMNE (U)

  Opis zachowania

 

Punkty
 1.  
Niewłaściwe zachowanie podczas imprez szkolnych (uroczystości, koncerty, wycieczki, apele) -10 każdorazowo
 1.  
Przeszkadzanie na lekcji, nie wykonywanie poleceń nauczyciela(chodzenie po klasie bez pozwolenia nauczyciela, odzywanie się bez udzielenia głosu, przeszkadzanie innym)  

-5 każdorazowo

 1.  
Używanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas lekcji -10 każdorazowo
 1.  
Aroganckie zachowanie wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły -10 każdorazowo
 1.  
Niewywiązywanie się ze zobowiązań wobec wychowawcy

i innych nauczycieli – np. z udziału w konkursie, obowiązku dyżurnego

15 każdorazowo
 1.  
Dokuczanie innym uczniom, przezywanie, prowokowanie -5 każdorazowo
 1.  
Notoryczny brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń -5 każdorazowo
 1.  
Używanie wulgaryzmów (do kolegów, pracowników szkoły) -10 każdorazowo
 1.  
Agresywne zachowanie (bójka, popychanie, zamykanie w toalecie, plucie, kopanie, gryzienie) oraz aprobata tego zachowania lub podżeganie do niego, dyskryminacja  

-10 każdorazowo

 1.  
Niewłaściwe zachowanie w klasie, stołówce szkolnej, szatni,  toalecie, korytarzu, boisku -5 każdorazowo
 1.  
Oszukiwanie nauczyciela -5 każdorazowo
 1.  
Umyślne niszczenie cudzej własności, w tym mienia szkolnego -10 każdorazowo
 1.  
Zaśmiecanie otoczenia np. toalety, korytarza, szatni, stołówki, -10 każdorazowo
 1.  
Ubiór i wygląd niezgodny ze statutem szkoły(np. brak stroju galowego podczas uroczystości szkolnych, makijaż itp.) -5 każdorazowo
 1.  
Brak zmiennego obuwia, -2 każdorazowo
 1.  
Częste spóźnianie się na lekcje ( powyżej 5) -2 każdorazowo
 1.  
Wychodzenie poza teren szkoły -5 każdorazowo
 1.  
Wagary -5 każda godzina
 1.  
Konflikt z prawem w szkole i poza nią (udokumentowane przez pedagoga we współpracy z policją, strażą miejską, kuratorem lub sądem rodzinnym)  

-50 każdorazowo

 1.  
Kradzież, szantaż, wyłudzanie, fałszowanie dokumentacji (w tym usprawiedliwień, podpisów) -50 każdorazowo
 1.  
Cyberprzemoc -50 każdorazowo
 1.  
Stwarzanie zagrożenia poprzez użycie niebezpiecznych przedmiotów (np. zapałki, zapalniczki, scyzoryki itp.) -50 każdorazowo
 1.  
Zażywanie i posiadanie szkodliwych dla zdrowia substancji np. alkohol, nikotyna, tabaka, narkotyki -50 każdorazowo
 1.  
Niemoralne zachowanie -10 każdorazowo
25 Nieodpowiednie zachowanie poza szkołą -20 każdorazowo

 

 1. Ustalenia końcowe
 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem pkt.5.
 3. W przypadku, gdy uczeń ma więcej niż 10 uwag negatywnych, nie może uzyskać oceny wyższej niż dobra mimo, że suma punktów wskazuje inaczej.
 4. W przypadku otrzymania przez ucznia pięciu uwag negatywnych, w okresie nauki, do szkoły zostają wezwani rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 5. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń uczniowi można wystawić ocenę nieodpowiednią lub naganną nawet wtedy, gdy suma uzyskanych punktów wskazywałaby inaczej.
 6. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.
 7. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 8. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 9. W skład komisji wchodzą:
 10. Dyrektor Szkoły- przewodniczący komisji,
 11. wychowawca klasy,
 12. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 13. pedagog,
 14. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
 15. przedstawiciel Rady Rodziców.
 16. Roczna ocena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
 17. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzeń komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza oceny ucznia.
 18. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 19. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania.  Uchwałę o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończenia szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę negatywną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
 20. szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak popraw mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych,
 21. opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczających 30% godzin przeznaczonych na te zajęcia,
 22. systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły,
 23. zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne,
 24. świadome naruszanie godności mające charakter znęcania się,
 25. popełnianie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego,
 26. używanie słów wulgarnych i obraźliwych.
 27. Za podstawę rocznej oceny z zachowania ustala się sumę uzyskanych punktów z zachowania za pierwszy i drugi semestr dzieloną przez dwa.