W 1946 roku władze oświatowe, to jest Kuratorium Okręgu Szkol­nego we Wrocławiu, podjęły decyzję o uruchomieniu Szkoły Podstawo­wej w Proboszczowie. Pierwsze zajęcia szkolne w wyzwolonej wsi odbyły się w jednopiętrowym budynku o czterech izbach, w których uczyły się dzieci osadników przybyłych przeważnie ze wschodu, w wieku od 7 do 18 lat.

Ze skromnych dokumentów znajdujących się w szkole wynika, że pierwszym jej kierownikiem a zarazem jedynym nauczycielem był Wa­cław Fligier. Obok budynku szkolnego znajdował się budynek mieszkal­ny dla nauczycieli, w którym mieszkał kierownik szkoły z rodziną.

W roku szkolnym 1946/47 w związku z dużą ilością przybywających do wsi osadników, zwiększa się w szkole ilość uczniów. Są to dzieci w różnym wieku, przeważnie starsze, z nieukończoną szkołą powszechną.

 

Od roku 1948 prowadzono pełną dokumentację z której najważniej­sze są arkusze ocen. Z dokumentów tych wynika, że najstarszą klasą w szkole była klasa VI licząca 27 uczniów.

 

 

Dnia 17.05.1950 r. Kuratorium Okręgu Szkolnego we Wrocławiu orzeka, że organizuje się szkołę ogólnokształcącą Stopnia podstawowego w Proboszczowie, do obwodu której zostaną włączone dzieci z gminy Rząśnik. W dwa lata później decyzją władz oświatowych do szkoły w Proboszczowie uczęszczają też dzieci ze wsi Bełczyna.

W roku szkolnym 1955/56 szkołę kończy pierwszych pięciu absol­wentów, którzy uczyli się już wg nowego systemu.

Od dnia 1.09.1965 r. wg decyzji Prezydium Powiatowej Rady Naro­dowej w Złotoryi Szkoła Podstawowa w Proboszczowie jest siedzibą 8-klasowej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 1969/70 kierownikiem szkoły został Ryszard Kołaczek. W tym czasie na zajęcia lekcyjne uczę­szczało przeszło 200 uczniów. Stary budynek szkolny był zbyt ciasny i wymagał już gruntownego remontu. Kierownik szkoły zainicjował re­mont i rozbudowę szkoły. 6.11.1971 roku oddano do użytku przebudowany budynek, który liczył wtedy 6 sal lekcyjnych, w tym trzy klasopracownie: biologiczną, geograficzną i fizyczną. Była również świetlica, w której pod opieką nauczycieli uczniowie odrabiali zadania domowe. W dwa lata później szkoła po raz pierwszy otworzyła oddział przedszkolny.

Od roku 1976 zgodnie z orzeczeniem Urzędu Wojewódzkiego KOiW w Legnicy Szkoła Podstawowa w Proboszczowie podlega pod Zbiorczą Szkołę Gminną w Pielgrzymce.

1.09.1985 r. dyrektorem szkoły zostaje mgr Andrzej Zychowicz, któ­ry w roku 1986, w związku ze wzrastającą liczbą uczniów inicjuje roz­budowę szkoły. Obiekt zdecydowano się wznieść w znacznej części w czy­nie społecznym, przy pomocy władz gminnych, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Legnicy oraz zakładu opiekuńczego szkoły — PGR Pro­boszczów. Ma być dobudowana sala gimnastyczna, 3 izby lekcyjne oraz pokój nauczycielski. Powstanie też kompleks boisk sportowych, „zielona” sala gimnastyczna i plac zabaw dla najmłodszych uczniów. Koszt całej inwestycji oszacowano na 52 mln zł. Do kwietnia 1988 roku społeczny wkład w gotówce i robociźnie wyniósł 10.767.927 zł.

 

 

1 września 1988 r. Odbyła się w rozbudowanej Szkole Podstawowej w Proboszczowie Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 1988/1989, nadanie szkole imienia Włodzimierza Puchalskiego oraz wręczenie sztandaru.

0 komentarzy

Dodaj komentarz