Projekt to kontynuacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenu Gminy i wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Wsparciem zostanie objęta grupa 218 uczniów, w tym 96 dziewczynek, oraz 14 pedagogów.

Wsparcie będzie udzielane uczniom równocześnie na różnych płaszczyznach poprzez: organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów przyrodniczo – matematycznych, językowych oraz z informatyki, wyposażeniu nowoczesne pomoce, w tym sprzęt TIK, organizację zajęć terenowych, także udzielanie specjalistycznego wsparcia w ramach indywidualnej pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz biofeedback, czyli wsparcia rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, także przeszkolenie nauczycieli.