W piątek  15 kwietnia 2011 roku w naszej szkole nastąpiło oficjalne otwarcie
pracowni przyrodniczej .

W ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” nasza szkoła pozyskała pracownię wyposażoną w 30 stanowisk pracy dla uczniów, w tym 6 stanowisk komputerowych, elektroniczne plansze projektowe, projektor, tablicę multimedialną, zestaw pilotów do przeprowadzania testów, kamerę cyfrową, mnóstwo odczynników chemicznych, mikroskopy optyczne, ciśnieniomierze, aparat do badania EKG itd. Oprócz sprzętu od października odbywają się zajęcia pozalekcyjne: koło matematyczne, koło przyrodnicze, polonistyczne z zastosowaniem ICT, zajęcia wyrównawcze, zajęcia z tutorem – nową metodą indywidualnej pracy z uczniem Dzieci wzięły również udział w trzech wycieczkach edukacyjnych na terenie Dolnego Śląska oraz w trzech wjazdach do Multicentrum. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie dysproporcji w jakości usług edukacyjnych oraz podnoszenie jakości kształcenia. Równie ważnym elementem projektu jest wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia rozwijanych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej.

W uroczystości wzięło udział wielu gości między innymi Pan Tomasz Sybis Wójt Gminy Pielgrzymka ,Radni Gminy Pielgrzymka, dyrektorzy i kierownicy instytucji z terenu gminy, a także nauczyciele , rodzice i uczniowie i inni goście.

Oficjalna część to wystąpienia zaproszonych gości i występ artystyczny uczniów , następnie nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi i goście mogli zwiedzić nowoczesną pracownie. Wszyscy zwiedzający potwierdzali jej nowoczesność oraz bardzo duże możliwości edukacyjne. Następnie goście uczestniczyli w poczęstunku przygotowanym przez Radę Rodziców.

Teraz czas na uczniów by odkryć wszystkie możliwości nowego sprzętu.

Kilka słów o samym projekcie :

„Pracownia przyrodnicza w każdej gminie” RPO WD – Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu 7. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku, Działania 7.2. Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych.

Założeniem projektu jest zakup wyposażenia 118 pracowni przyrodniczych. Na wyposażeniu pracowni znajdą się również odpowiednie multimedia pozwalające na wizualizację przebiegu i wyników prowadzonych eksperymentów, a także interaktywne systemy informatyczne umożliwiające bieżące i efektywne sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów. Projekt jest zakończony.

„Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji”

W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych w uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (zajęcia pozalekcyjne, wyrównawcze, pozaszkolne, tutoring, wycieczki, zajęcia w MultiCentrum). Projekt trwa do 30.11.2011 r.

„Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów” w ramach Priorytetu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (kursy doskonalące, zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, seminaria metodyczne w Getyndze). Projekt trwa do 31.08.2011r.