ZARZĄDZENIE Nr 31/2020

WÓJTA GMINY PIELGRZYMKA

z dnia 4 maja 2020 r.

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

            Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 780)

– zarządza się, co następuje:

1. W okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie następujących publicznych jednostek systemu oświaty, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka:

  • Gminnego Przedszkola w Twardocicach,
  • oddziałów przedszkolnym w szkołach podstawowych.

2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa  w § 1, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej.

3. Zadania jednostek systemu oświaty, o których mowa w § 1, są realizowane  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola oraz dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pielgrzymka.

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                  Tomasz Sybis