Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

PLAKAT – zmiany w regulaminie

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pielgrzymka!

Zgodnie z programem

„Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”,

istnieje możliwość dofinansowania zakupu sprzętu komputerowego

dla dzieci  z Gminy Pielgrzymka, których krewnymi w linii prostej,

(tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni),

byli pracownikami Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Lista miejscowości oraz PPGR , na podstawie których dokonujemy wstępnej kwalifikacji,

to załącznik nr 10 do dokumentacji konkursowej na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr.

W zestawieniu figuruje PPGR PROBOSZCZÓW, który obejmował miejscowości:

Proboszczów, Twardocice, Jastrzębnik, Nowe Łąki,

Nowa Wieś Grodziska, Wojcieszyn

– składający oświadczenie deklaruje fakt zamieszkania na terenie tych miejscowości,

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest wypełnienie oświadczenia oraz podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które składają:

-rodzice uczniów szkół podstawowych,

-uczniowie szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność lub rodzic ucznia niepełnoletniego.

W oświadczeniu należy wpisać:

–  nazwę oraz adres szkoły, do której uczęszcza uczeń,

–  dane osoby będącej w przeszłości pracownikiem PGR oraz jej miejsce pracy.

Oświadczenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych są dostępne w Urzędzie Gminy Pielgrzymka,  oraz do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Pielgrzymka.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w PPGR,

wskazane jest dołączyć go do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Warunkiem jest również fakt nieotrzymania w roku 2020 i 2021 na własność lub w drodze użyczenia,

komputera stacjonarnego lub przenośnego, zakupionego ze środków publicznych

lub środków organizacji pozarządowych lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Maksymalna intensywność dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera , tj. 3500 zł za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1500 zł na zakup tabletu.

W przypadku posiadania dokumentów potwierdzających dany fakt zatrudnienia w PPGR,

wskazane jest dołączyć go do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Warunkiem jest również fakt nieotrzymania w roku 2020 i 2021 na własność lub w drodze użyczenia,

komputera stacjonarnego lub przenośnego, zakupionego ze środków publicznych

lub środków organizacji pozarządowych lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Maksymalna intensywność dofinansowania może wynosić do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera , tj. 3500 zł za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1500 zł na zakup tabletu.

Przyjmowanie oświadczeń odbędzie się w dniach:

od 08 do 29 października 2021 roku

w Urzędzie Gminy Pielgrzymka w godzinach pracy.

Dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 768775013 wew. 19

lub bezpośrednio na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z Programu.