Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Kieruję do Państwa list, by zwrócić uwagę na ważną dla polskich dziejów postać
Maurycego Mochnackiego. Okazją do przywrócenia należnej temu bohaterowi pamięci stało się
niedawne sprowadzenie jego szczątków do kraju i złożenie ich w Alei Zasłużonych na
Powązkach Wojskowych w Warszawie.
Maurycy Mochnacki (1803-1834) był krytykiem literackim, historykiem, teoretykiem
romantyzmu, publicystą, rewolucjonistą i pianistą. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim,
skąd został w 1823 r. relegowany z rozkazu księcia Konstantego za przynależność do Związku
Wolnych Polaków. Był uczestnikiem sprzysiężenia Piotra Wysockiego. Wziął udział
w Powstaniu Listopadowym. Został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po upadku zrywu
emigrował do Francji, gdzie zmarł.
Jako historyk jestem głęboko przekonany, że postać i dorobek Maurycego Mochnackiego
warte są upamiętnienia i przywrócenia świadomości zbiorowej współczesnych rodaków.
W Polsce aktualnie żyją jego krewni, którzy zachowali wiele dokumentów i listów związanych
z postacią tego działacza niepodległościowego. W opinii bliskich, cyt.: Wszystkie jego tezy są
bardzo trafne, miał niesamowite oko – młody człowiek, który był w stanie bardzo trafnie oceniać
sytuację i o tym pisać. Jego teksty są wciąż aktualne, Maurycy jest aktualny”.
Niestety, obecnie żadna ze szkół w Polsce nie nosi jego imienia! Dlatego apeluję do
Państwa, by w procesie wychowawczym szkoły, tak istotnym dla ciągłości narodowej
i obywatelskiej, wziąć pod uwagę rolę, którą mógłby odegrać ów romantyk jako przyszły patron
Państwa szkoły. Tym z Państwa, którzy zechcą podjąć się realizacji procesu wyboru imienia
Maurycego Mochnackiego przez społeczność szkolną, deklaruję swoje wsparcie. Ewentualne
zgłoszenia oraz zapytania proszę kierować do p. Justyny Madejskiej – starszej wizytator
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – tel. 71 340 60 50, e-mail jmadejska@kowroc.pl
Z poważaniem
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty