REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

pt. „Ptak przyjacielem człowieka”

 

 I. Cele Konkursu:

1. Zachęcenie utalentowanych uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

2. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

II. Adresaci konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów klas IV-VI  z Gminy Pielgrzymka.

 

III. Zasady uczestnictwa:

 

1. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

– opowiadanie

– wiersz

2. Zadaniem uczniów będzie napisanie opowiadania twórczego lub wiersza na podany temat.

3. Praca powinna być napisana na komputerze.

4. Opowiadanie – minimum 1 strona.

5. Wiersz minimum- 4 zwrotki.

6. Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą (imię, nazwisko, klasa, nazwa szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia)

 III. Termin Konkursu:

1. Nauczyciele poloniści powinni przesłać napisane przez uczniów prace do 20 grudnia 2013 roku.

Kryteria oceniania:

  • twórczy charakter utworu,
  • poprawność stylistyczna i językowa.

1. Prace zostaną ocenione przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora szkoły w Proboszczowie.

2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora i sponsorów,     a pozostali uczniowie dyplomy uczestnictwa.

3. Wręczenie nagród nastąpi podczas Dnia Wiosny

Organizatorzy

0 komentarzy

Dodaj komentarz